ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2

Μέτρο 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»
Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για
αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»


Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο